Kamil Kliczbor @ asptip.net

24Jan/111

101 przykładów zapytań w NHibernate 3.x – HQL, Criteria API, QueryOver i Linq – Projekcje

Wprowadzenie

Wpis ten jest częścią artykułu poświęconemu wykonywaniu zapytań w NHibernate przy użyciu różnych sposobów jakie udostępnia ten mapper - HQL, Criteria API, QueryOver i Linq.

Część ta opisuje stosowanie projekcji w zapytaniach. Jeżeli piszesz instrukcję SELECT i chcesz określić jakie kolumny lub jakie przekształcenia na kolumnach chcesz wykonać, możesz użyć składni SQL-a w następujący sposób:

SELECT NazwaKolumny, funkcja_przekształcająca(NazwaKolumny) FROM NazwaTabeli

Ponieważ dane uzyskiwane w wyniku wykonania zapytania prawie zawsze różnią się od danych mapowanych do encji, stosuje się klasy transformujące wyniki na obiekty DTO. W przypadku HQl-a, Criteria API stosuje się konstrukcję SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(NazwaKlasyDto))), w przypadku QueryOver - TransformUsing().

Spis zapytań

Do poczytania

Prosty przykład

Ponieważ w tym przykładzie zaznaczana jest tylko jedna kolumna, to wystarczy zrzutować jej wartości na zwracany typ, bez konieczności używania transformacji.

SQL

SELECT this_.ProductName as y0_
FROM  Products this_

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("select p.Name from Product p")
  .List<string>();

// ICriteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.Property("Name"))
  .List<string>();

// ICriteria API (2)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .SetProjection(LambdaProjection.Property<Product>(p => p.Name))
  .List<string>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .SelectList(l => l.Select(x => x.Name))
  .List<string>();

// LINQ (1)
this.Session
  .Query<Product>()
  .Select(x => x.Name)
  .ToList();

// LINQ (2)
var query = from p in this.Session.Query<Product>()
      select p.Name;
query.ToList();

Funkcje agregujące (MAX, AVG)

Warto prześledzić sobie poniższe przykłady - generowany SQL jest zależny od typu, na który rzutowane są dane.

SQL

select max(product0_.UnitPrice) as col_0_0_,
    avg(product0_.UnitPrice) as col_1_0_
from  Products product0_

DTO

public class ProductCalculationsDto
{
  public decimal MaxUnitPrice { get; set; }
  public double AverageUnitPrice { get; set; }
}

Zapytania

ProductCalculationsDto dtoAlias = null;

// HQL
this.Session.CreateQuery(@"select max(p.UnitPrice) as MaxUnitPrice,
                 avg(p.UnitPrice) as AverageUnitPrice
               from Product p")
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductCalculationsDto)))
  .UniqueResult<ProductCalculationsDto>();

// ICriteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.ProjectionList()
          .Add(Projections.Max("UnitPrice").As("MaxUnitPrice"))
          .Add(Projections.Avg("UnitPrice").As("AverageUnitPrice")))
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductCalculationsDto)))
  .UniqueResult<ProductCalculationsDto>();

// ICriteria API (2)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .SetProjection(Projections.ProjectionList()
               .Add(LambdaProjection.Max<Product>(p => p.UnitPrice).As("MaxUnitPrice"))
               .Add(LambdaProjection.Avg<Product>(p => p.UnitPrice).As("AverageUnitPrice")))
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductCalculationsDto)))
  .List<ProductCalculationsDto>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .SelectList(builder => builder
    .SelectMax(x => x.UnitPrice).WithAlias(() => dtoAlias.MaxUnitPrice)
    .SelectAvg(x => x.UnitPrice).WithAlias(() => dtoAlias.AverageUnitPrice))
  .TransformUsing(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductCalculationsDto)))
  .List<ProductCalculationsDto>();

Wywołanie funkcji MS-SQL ROUND

SQL

SELECT this_.ProductName as y0_,
    round(UnitPrice
        * UnitsInStock,
       -2) as ProductsPrice
FROM  Products this_

DTO

public class ProductDescriptionDto
{
  public string ProductName { get; set; }
  public decimal ProductsPrice { get; set; }
}

Zapytania

ProductDescriptionDto dtoAlias = null;

// HQL
this.Session.CreateQuery(@"select p.Name as ProductName,
                 round(p.UnitPrice * p.UnitsInStock, -2) as ProductsPrice
               from Product p")
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductDescriptionDto)))
  .List<ProductDescriptionDto>();

IProjection roundSqlProjection = Projections.SqlProjection(@"round(UnitPrice * UnitsInStock, -2) as ProductsPrice",
                  new string[] { "ProductsPrice" },
                  new IType[] { NHibernateUtil.Decimal });

// ICriteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.ProjectionList()
          .Add(Projections.Property("Name").As("ProductName"))
          .Add(roundSqlProjection))
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductDescriptionDto)))
  .List<ProductDescriptionDto>();

// ICriteria API (2)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.ProjectionList()
          .Add(Projections.Alias(Projections.Property("Name"), "ProductName"))
          .Add(roundSqlProjection))
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductDescriptionDto)))
  .List<ProductDescriptionDto>();

string ProductName = null; //case sensitive

// ICriteria API (3)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .SetProjection(Projections.ProjectionList()
               .Add(LambdaProjection.Property<Product>(p => p.Name).As(() => ProductName))
               .Add(roundSqlProjection))
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductDescriptionDto)))
  .List<ProductDescriptionDto>();

// ICriteria API (4)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .SetProjection(Projections.ProjectionList()
               .Add(LambdaProjection.Alias(LambdaProjection.Property<Product>(p => p.Name), () => ProductName))
               .Add(roundSqlProjection))
  .SetResultTransformer(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductDescriptionDto)))
  .List<ProductDescriptionDto>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .SelectList(builder => builder
    .Select(x => x.Name).WithAlias(() => dtoAlias.ProductName)
    .Select(roundSqlProjection).WithAlias(() => dtoAlias.ProductsPrice))
  .TransformUsing(Transformers.AliasToBean(typeof(ProductDescriptionDto)))
  .List<ProductDescriptionDto>();

Funkcja COUNT(*)

SQL

SELECT count(* ) as y0_
FROM  Products this_

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("select count(*) from Product p")
  .UniqueResult<long>();

// Criteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.RowCount())
  .UniqueResult<int>();

// Criteria API (2)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.RowCountInt64())
  .UniqueResult<long>();

// QueryOver (1)
this.Session.QueryOver<Product>()
  .RowCount();

// QueryOver (2)
this.Session.QueryOver<Product>()
  .RowCountInt64();

// QueryOver (3)
this.Session.QueryOver<Product>()
  .ToRowCountQuery()
  .SingleOrDefault<int>();

// QueryOver (3)
this.Session.QueryOver<Product>()
  .ToRowCountInt64Query()
  .SingleOrDefault<long>();

// LINQ
this.Session
  .Query<Product>()
  .Count();

Funkcja COUNT(NazwaKolumny)

SQL

SELECT count(this_.ProductId) as y0_
FROM  Products this_

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("select count(p.Id) from Product p")
  .UniqueResult<long>();

// Criteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.Count("Id"))
  .UniqueResult<int>();

// Criteria API (2)
this.Session.CreateCriteria<Product>()
  .SetProjection(LambdaProjection.Count<Product>(x => x.Id))
  .UniqueResult<int>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .SelectList(s => s.SelectCount(x => x.Id))
  .SingleOrDefault<int>();

Funkcja COUNT DISTINCT

SQL

SELECT count(distinct this_.ProductId) as y0_
FROM  Products this_

Zapytania

// HQL
this.Session.CreateQuery("select count(distinct p.Id) from Product p")
  .UniqueResult<long>();

// Criteria API (1)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.CountDistinct("Id"))
  .UniqueResult<int>();

// Criteria API (2)
this.Session.CreateCriteria(typeof(Product))
  .SetProjection(Projections.CountDistinct<Product>(x => x.Id))
  .UniqueResult<int>();

// QueryOver
this.Session.QueryOver<Product>()
  .SelectList(x => x.SelectCountDistinct(p => p.Id))
  .SingleOrDefault<int>();
Comments (1) Trackbacks (0)
 1. Świetne przykłady, przydały się. Dzięki.


Leave a comment

No trackbacks yet.